Trump fik ikke Grønland - men vi har fået Rusland

Fugleværnsfonden har købt et stykke af Rusland ved Tegners Museum.

Som mange ved, modtog DOF Nordsjælland og DOF København i fællesskab en arv på 2,6 mio kr. i 2017. Vi var meget enige om, at pengene skulle bruges til gavn for fuglene og valgte derfor at donere beløbet til Fugleværnsfonden mod, at pengene blev reserveret til et opkøb i Nordsjælland.

Det er derfor en meget stor glæde, at det er lykkedes Fugleværnsfonden at opkøbe et stykke skov på 15 ha i tilknytning til det fredede område ved Tegners Museum.

Fugleværnsfonden skriver i sin pressemeddelse:

"Der er tale om en skov der i mange år har fået lov at passe sig selv, så der er allerede gode levevilkår for fuglelivet. Stedet er en eftertragtet naturtype for Fugleværnsfonden:
”Når vi køber et område som dette, er det for at kompensere for manglen på ældre skov i Danmark,” fortæller Kristian Dammand Nielsen, direktør for Fugleværnsfonden, ”mange steder er denne naturtype efterhånden forsvundet, og det tager mange år at genoprette den. Vi sikrer, at den består, der, hvor vi kan”.
Fugleværnsfondens nye naturreservat udgør en del af det såvel lokalt- som nationalt kendte Rusland, der har været et fredet område i mange år. Det består primært af gammel løvskov (bøg og eg) suppleret med gran og fyr flere steder. Nogle steder er træerne mere end 150 år gamle. Her yngler grå fluesnapper, træløber og den lidt sjældnere korttået træløber side om side. Derudover er området del af et større mosaiklandskab, hvor der forekommer tilgroet hede med lyng, enebær, mose, overdrev og eng. Ude i det åbne område er der hedelærke og rødrygget tornskade, og på sigt vil sårbare fuglearter som broget fluesnapper måske kunne finde lysninger i skoven, der giver den mulighed for at yngle. Med andre ord: et spændende sted, med stort fugle- og naturmæssigt potentiale.

Sikring af biodiversiteten

Med købet ønsker Fugleværnsfonden især at sikre biodiversiteten i området, som også er botanisk og insektmæssigt spændende. Eksempelvis vil døde træer få lov at blive stående eller liggende til gavn for insekter, svampe, planter - og dermed fugle. Der ønskes en ekstensiv naturforvaltning af skoven, som i samarbejde med fredningsmyndigheden vil blive formuleret i en opdateret plejeplan.
Og som i de fleste andre af fondens naturreservater oprettes en frivillig arbejdsgruppe af lokale naturinteresserede til at varetage forskellige overvågnings-, formidlings- og naturplejeopgaver.

Natur for alle besøgende

Naturreservatet bliver nabo til det kendte Tegners Museum og Statuepark, der rummer smukke statuer placeret i det åbne hedelandskab med klitter, lyng og enebær. Her glæder de sig til samarbejdet med den nye nabo:
”At få et naturreservat i forlængelse af den fredede Statuepark er den bedst tænkelige nabo, og vi ser mange muligheder for en spændende synergi, og i, at Statueparkens gæsters oplevelse bliver udvidet med mere fokus på natur. Indtil oktober måned har vi haft omtrent 66.000 gæster, så mange vil få glæde af dette. Gennem årene har jeg erfaret at en hel del passionerede fuglespottere er glade for at komme herude. Herudover er Statueparken en del af Kongernes Nationalpark, som i sagens natur har meget fokus på naturoplevelser. Så dette tiltag ligger meget i tråd med hele stedets ånd. Vi glæder os meget,” fortæller Luise Gomard, direktør for Tegners Museum.
Glæden er gensidig, og naturreservatet vil være åbent for besøgende året rundt. På sigt vil Fugleværnsfonden afholde guidede ture og udarbejde informationsmateriale om stedet: ”Ligesom i vores andre naturreservater, er det vores håb, at vi på den måde kan formidle de naturværdier, der findes her, samtidig med at vi vil tage vare på det gode fugleliv”, siger Kristian Dammand Nielsen."

I den kommende tid vil DOF Nordsjælland blive inddraget i at oprette en arbejdsgruppe, som kan hjælpe med at varetage plejen af området.

Herudover vil vi, lige som Fugleværnsfonden, arrangere guidede fugleture til området.

/Luise Ekberg