Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 5. marts 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 5. marts 2022

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 5. marts 2022 på Nødebo Kro, såfremt corona-restriktioner ikke lægger hindringer i vejen. Alternativt vil generalforsamlingen blive gennemført per mail som i 2021. Hvis det ikke vil være muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling, vil meddelelse herom samt procedure blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Tur til reservatet Rusland forud for selve generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres en fremvisning af Fugleværnsfondens nye reservat Rusland, som er blevet erhvervet efter modtagelsen af en arv. Bustransport og deltagelse i rundvisningen er gratis, men kræver tilmelding senest fredag den 25. februar 2022 via mail til Jens Lodal på mailadressen jenslodal@yahoo.dk

Turen til Rusland reservatet i forbindelse med generalforsamlingen vil kun blive gennemført ved en fysisk generalforsamling.

Hvis man ikke ønsker at deltage i turen til reservatet Rusland, men gerne vil deltage i selve generalforsamlingen, kan man møde op på Nødebo Kro kl. 12 og deltage i frokosten på lige fod med deltagere, der har været på rundvisning i reservatet Rusland. Ønsker man at deltage i frokosten, kræves tilmelding senest fredag den 25. februar 2022 via mail til Jens Lodal på mailadressen jenslodal@yahoo.dk

Ønsker man ikke at deltage i frokosten, kan man møde op til selve generalforsamlingen kl. 13, og det kræver ingen tilmelding.

Program for dagen:

Kl. 08:45: Alle tilmeldte til reservatet Rusland mødes foran Nødebo Kro, hvor en bus venter for at køre os til reservatet. Inge Hansen fra bestyrelsen er opvokset i området og vil vise rundt i reservatet. Bussen bringer os tilbage til Nødebo Kro omkring kl. 12.

Kl. 12 – 13: Frokost til alle, der har været med på turen til Rusland eller som ønsker at deltage i generalforsamlingen med indledende frokost. Frokosten er gratis.

Kl. 13 – 16: Generalforsamling med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om lokalafdelingens virke
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

 • Carsten Michael Jørgensen - genopstiller
 • Inge Hansen - genopstiller
 • John Hansen – genopstiller

Bestyrelsen opstiller følgende til valg som suppleanter:

 • Erling Krabbe
 • Ole Brauer
 1. Valg af revisor

Bestyrelsen opstiller Leif Øgaard til genvalg

 1. Forslag fra medlemmerne
 2. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse, det vil sige senest den 12. februar 2022.

Ønsker man at stille op til bestyrelsesvalget, skal man have skriftlig indstilling fra mindst 5 medlemmer, og opstillinger skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest den 12. februar 2022.

Den samlede dagsorden med indkomne forslag og kandidater til bestyrelsen offentliggøres på DOF Nordsjællands hjemmeside senest den 19. februar 2022.

Vi håber på, at generalforsamlingen kan gennemføres fysisk på Nødebo Kro, fordi det giver de bedste muligheder for den debat, der gerne skal være på en generalforsamling.

Vi ser frem til mange tilmeldinger og til at vise reservatet Rusland frem for jer, og vi håber på stort fremmøde til generalforsamlingen.

Med de bedste fuglehilsener

Bestyrelsen i DOF Nordsjælland