Nyt om Søborg Sø

DOF Nordsjælland og Naturstyrelsen er i dialog om fugleøer i Søborg Sø

Forberedelserne til genopretningen af Søborg Sø har været i fuld gang i et par år, og planen er, at søen begynder at blive fyldt med vand i 2023.

For et par år siden besluttede DOF Nordsjælland at danne en caretakergruppe, som har til opgave at følge fuglelivet på søen før, under og efter genopretningen. Vi er i fuld gang med dette projekt og er i skrivende stund ved at udvide gruppen med flere deltagere for at sikre en grundigere og mere intensiv overvågning.

Et af hovedformålene med en genskabt sø er ifølge Naturstyrelsens miljøkonsekvensrapport ”at skabe en positiv udvikling for plante- og dyrelivet, med fokus på fuglelivet”.

Haetteaagekoloni p fugleo Foto Lars Falck Helsingor

Hættemågekoloni på fugleø, i sikkerhed for ræve. Foto: Lars Falck

Og i Naturstyrelsens præsentation af projektet af 15. november 2018 fremhæves det, at ”Søborg Sø kan blive en unik fuglelokalitet”.

Dette er caretakergruppen helt enig i, men en afgørende forudsætning for en fuglesøs succes er imidlertid, at der findes øer i søen, hvor jordrugende fugle som f.eks. ænder og gæs kan yngle i sikkerhed for ræve og i fred for forstyrrelser.

I 2018 inviterede Miljøstyrelsen interesserede til at komme med idéer og forslag til, hvad der skulle indgå i den kommende miljøvurdering af naturgenopretningen af Søborg Sø. Allerede dengang anbefalede DOF Nordsjælland i sit høringssvar at anlægge et antal øer i søen, således at  jordrugende arter fik fred til at yngle.

DOF Nordsjælland gentog ønsket om anlæggelse af øer i forbindelse med den nyligt overståede offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for genopretning af Søborg Sø og understregede her den afgørende betydning af tilstedeværelsen af yngleøer for Søborg Søs succes som kommende fuglesø.

Imidlertid har Naturstyrelsen, som er bygherre på projektet, til vores store forundring fravalgt at anlægge fugleøer i søen. Dette mener vi er en fejl og en væsentlig mangel ved projektet, og det har vi gjort opmærksom på ved et brev til styrelsen i marts 2021.

Vi modtog hurtigt et svar, hvor i det blev slået fast, at ”hovedformålene med genskabelse af Søborg Sø ikke er ændret”, men at ”der er flere forhold der aktuelt gør, at etableringen af kunstige øer eller rævesikring af de naturlige ditto ikke er hensigtsmæssig”.

I samme svar slår Naturstyrelsen fast, at man absolut ikke principielt er mod fugleøer, og styrelsen tilføjer, at hvis DOF fortsat mener, at der er flere forhold, der bør drøftes og vurderes, vil de gerne fortsætte dialogen med os ved at deltage i et møde.

Vi har selvfølgelig takket ja til et sådant møde og glæder os til at fremlægge vores planer og idéer for etablering af fugleøer i Søborg Sø.

Inge M. Hansen                 Bjørn Svendsen                  Carsten Michael Jørgensen