Nyhed 02.01.2009, skrevet af Per Ekberg

Per Ekberg er koordinator for rød glente i Nordsjælland. 

Den røde drage flyver igen over Nordsjælland 

Efter et fund af ynglende rød glente i Gribskov i 2007, forsøgte jeg i 2008 at undersøge store dele af Nordsjælland for Rød glente. Det blev nu ikke så nem en opgave, som jeg havde forestillet mig. Godt nok er Glenten synlig i landskabet, men derfra og så til at konstatere sikre eller sandsynlige ynglefund skal der meget tid og arbejde til.

Det har dog givet mange spændende oplevelser med den røde glente, og mange positive tilkendegivelser fra folk i de forskellige områder i Nordsjælland.Allerede fra først i marts har den røde glente været meget synlig i det varierede nordsjællandske skov- og kulturlandskab.

Det stod hurtigt klart for mig, at det måtte blive i 2008, at glenten ville få sit endelige gennembrud som ynglefugl i Nordsjælland. Omkring Hillerød, især syd og øst for, er der en mosaik af store og små skove med åbne græsarealer med en del græssende får, heste og kvæg, samt mange levende hegn, småmoser og søer. Det er i et sådant landskab at den røde glente trives og har rigtig gode muligheder for at slå sig ned. Det er især i dette område at glenten har været meget synlig. Mange mennesker i dette område har kontaktet mig og fortalt om de fine oplevelser de har haft med denne elegante og smukke rovfugl, som i øvrigt ikke er særligt sky overfor mennesker i sin søgen efter føde. Den ses i villahaver, industriområder, langs store veje og jernbaner i sin daglige jagt på noget spiseligt til at fodre sine unger med. Jeg har gjort en del ud af at finde ynglestederne, så tidligt på året som muligt, da det er vigtigt at informere skovejere/lodsejere om at der yngler glente i deres område, så der kan etableres nogle få enkle tiltag for at beskytte glentereden. Der skal som regel ikke de store ting til for at beskytte området og Glentenreden i yngleperioden. Bare lidt oplysning og en folder (DOFs folder Den Røde Drage, som er rigtig god.

Roed Glente NN 020109

 

Et meget godt og positivt eksempel  

Sidst i marts finder jeg en glenterede i en B-skov, dvs. en skov med  begrænset færdsel., der er ved at blive bygget.  Konstaterer at træerne omkring redestedet er mærket af til fældning. Jeg kontakter straks skovfoged Peter Søland fra SNS Øresund, som står for denne skov. Aftaler et møde med ham næste dag i den pågældende skov og viser ham hvor glenten yngler. Han er meget interesseret og positiv. Han spørger, hvad der kan gøres for at glenten får fred og ro i yngleperiodenog vi bliver enige om beskyttelse omkring ynglestedet: Ingen fælding, ingen sankning af brænde, ingen bukkejagt og en naturteltplads i nærheden nedlægges. Jeg kunne så fortælle Peter Søland senere på året, at det hele endte lykkeligt. Glenteparret fik 3 store velnærede unger på vingerne og Peter blev selvfølgelig lidt stolt over at have et glentepar med unger i “sin” skov. Fra vores side er der stor ros til SNS Øresund for handlekraft og hurtighed. Måske derfor fik glenten så stor succes med ynglen.  

Unge husskader og råger står højt på menukortet  

Omkring den røde glentes yngleområder har der ikke været tegn på fødemangel. Jeg kan ved mine få besøg ved rederne se, at glenterne ikke er kostforagtere. De tager hvad de kan få fat i og hvad der er meget af i det pågældende yngleområde. Ved at undersøge tre redesteder for føderester har jeg fundet mange forskellige fjer og rester af fugle, først og fremmest unge husskader og råger, men også unge alliker, ringduer, hættemåger og fasaner. I mindre omfang blishøns og grågæs Den Røde glente har i 2008 for alvor slået sig ned i Nordsjælland. Forhåbentlig for at bliveog efterhånden etablere en solid bestand. Der burde være plads til en god bestand, i det varierede nordsjællanske skov- og kulturlandskab. Føde burde der være nok af, ikke mindst råger og husskader. Så kunne den omdiskuterede rågeregulering vel også ophøre, hvis vi får en god solid glentebestand i Nordsjælland.  Det kan de tre undersøgte redefund med hver tre flyvedygtige unger bevidne. Man må så håbe, at den røde glente, den skraldemand,som den jo er (rydder op i døde fugle og dyr langs veje og i landskabet), får den fred og ro omkring redestederne som den skal have, og vil blive accepteret og værdsat som den smukkeste rovfugl i det nordsjællandske skov og kulturlandskab. 

Status over rød glente i Nordsjælland 2008: 

4-8 ynglepar. 1 par fik 3 unger i en SNS Øresund statsskov (B-skov).

1 par fik 3 unger i en SNS Nordsjælland statsskov (B-skov).

1 par opgav af ukendte årsager reden i en SNS Nordsjælland statsskov med alm.færdsel.                 

1 par i privat skov.  Rede ikke fundet, men 1 glentepar set flere gange flyve til med redemateriale og senere i juli med føde. 

Desuden 4 mulige ynglepar, hvor 2 glenter er iagttaget jævnligt i hele yngleperioden men det har ikke været muligt at lokalisere redestederne.