Foreningen

Naturpolitisk udvalg

Kommissorium for Naturpolitisk Udvalg (NPU) i DOF Nordsjælland.

Kommissoriet afløser det tidligere kommissorium af 7. januar 2008.

Formål:

NPU har til formål at arbejde for beskyttelse af fuglefaunaen og forbedring af fuglenes levevilkår indenfor lokalafdelingens område.
NPU arbejder efter retningslinjerne i Dansk Ornitologisk Forenings officielle naturpolitik.

Opbygning:

NPU består af én kommunerepræsentant for hver af de kommuner lokalafdelingen dækker og to medlemmer af bestyrelsen i DOF Nordsjælland (også selvom kommunerepræsentanterne samtidig er bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsen kan endvidere udpege ét eller to udvalgsmedlemmer med særlige kompetencer for at støtte fagligheden i NPU. Kommunerepræsentanterne er DOFs udpegede repræsentanter i de kommunale grønne råd.

Kommunerepræsentanterne udpeges af bestyrelsen i ulige år for en toårig periode, på bestyrelsesmødet i september. Kommunerepræsentanterne kan genudpeges for en ny periode.
NPU konstituerer sig med en formand og en sekretær. Konstituering kan finde sted når NPU ønsker det, men skal min. ske ved hver toårige periodes begyndelse.
Vedr. kommunerepræsentantens funktion henvises til ”Funktionsbeskrivelse for DOFs kommunerepræsentanter”.

Relation til bestyrelsen i DOF Nordsjælland:

NPU arbejder som et frivilligt udvalg under DOF Nordsjællands bestyrelse i medfør af § 5 stk. 3 i vedtægterne for lokalafdelingen. Bestyrelsen udpeger NPUs medlemmer - i samråd med NPU.
Den løbende kommunikation mellem NPU og bestyrelsen sker gennem de to besty-relsesmedlemmer, der er medlemmer af NPU. Bestyrelsesmedlemmer kan efter aftale deltage i NPUs møder.
NPU udarbejder et bidrag til lokalafdelingens årsberetning.
Som udgangspunkt behandler NPU sager af naturpolitisk karakter, uafhængigt af bestyrelsen. Sager af mere vidtrækkende eller principiel karakter forelægges eller drøftes med bestyrelsen, hvorefter enten NPU eller bestyrelsen meddeler lokalafdelingens indstilling. I sidste ende er bestyrelsen altid ansvarlig for foreningens politik.

Arbejds- og ansvarsområde:

NPU modtager og behandler sager angående naturforvaltning, fredning, planlægning mv. Sagerne modtages primært fra offentlige myndigheder som kommuner, fredningsnævn og Naturstyrelsens lokale enheder.
NPU kan nedsætte ad hoc grupper eller igangsætte undersøgelser for at belyse problemstillinger der relaterer sig til udvalgets ansvarsområde. Ad hoc grupper refererer til NPU og er tidsmæssigt afgrænset.

Arbejdsform:

NPU mødes normalt en gang om måneden, undtagen i juli.
NPUs medlemmer bringer sager op i udvalget, som har betydning for fuglene eller deres levesteder. En sag kan også tilgå udvalget fra bestyrelsen, medlemskredsen, caretakergrupper, andre foreninger eller enkeltpersoner.
Kommunerepræsentanten har primært ansvar for at bringe sager op, som har relation til den kommune vedkommende repræsenterer.
Formålet er at få sagen drøftet med henblik på en beslutning, som meddeles til den pågældende myndighed, gruppe eller person.
I sager af lokal eller ikke principiel karakter kan kommunerepræsentanten meddele indstilling på vegne af DOF Nordsjælland.
Repræsentanter fra andre udvalg eller grupper i DOF Nordsjælland kan efter aftale deltage i NPUs møder, når sagerne har relation til deres arbejdsfelter.
Forud for hvert møde i udvalget udsender sekretæren eller dennes stedfortræder forslag til dagsorden, som kan tilføjes punkter af udvalgets medlemmer og som godkendes på mødet.
Sekretæren eller dennes stedfortræder skriver referat af hvert møde. Referatet udsendes til kommentering blandt udvalgets medlemmer og godkendes på det efterfølgende møde. Godkendt referat sendes til NPU, bestyrelsen, lokalitetsansvarlige caretakere samt DOFs repræsentanter i skov- og søbrugerråd - og lægges på lokalafdelingens hjemmeside.
Skrivelser til myndigheder m.v. opbevares i PDF format i NPUs arkiv på DOF Nordsjællands hjemmeside.

Vedtaget af DOF Nordsjællands bestyrelse og NPU på fællesmødet den 16. marts 2011.

Udskriv