Nivå Bugt og strandenge (227020)

OBS! Dette er kun et oplæg til lokalitetssider som er under opbygning på hjemmesiden.

Udskriv
Beskrivelse

Lokaliteten dækker området syd til nord fra Mikkelborg (kommunegrænsen) til og med søen nord for Nivå Havn. Lokaliteten afgrænses vest til øst af Strandvejen og Øresund.
Lokaliteten dækker 16ha privatejet areal og 9,5ha kommunalt ejet havn og strandpark.

Mod øst har lokaliteten en ca. 3,5 km lang kyststrækning med udsyn over Øresund. Vandsiden mod Øresund har flere karakteristiske strækninger:
Mikkelborg strand, syd-bugten, Tangen og Lagunen, nord- bugten, syd-søen, Nivå havn og nord-søen.
Søerne syd og nord for Nivå havn er ligesom havnen, gamle lergrave.

Nivåen løber ud i Øresund nord for Tangen.

Vandstrømningerne i bugten har i de seneste år skabt sandaflejringer der har en dannet en sandtange S for Nivå Strandpark og en mindre sandø S for Tangen. Størrelsen af dem skifter fra tid til anden på grund af storme fra øst og vandstand.


Hovedparten af arealet er strandeng, men tilgroet med tagrør. Omkring Nivåens udløb og i de inderste dele af strandengene er der mere ferske forhold, hvor man bl.a. kan finde planter som engkabeleje og kærstar.

Ved for tangen er der egentlig rørskov med flere åbne vandflader.

Vandfladerne i selve Nivå Bugt er velegnede til fouragering og rast for ænder og andre vandfugle. Sandfladerne er velegnet til vadefugle.

Fugleværnsfonden har siden 1. juli 2008 lejet 7,7ha af den midterste del af strandengen som tilhører Den Hagensen Stiftelse.

Dette areal er siden foråret 2009 afgræsset i sommerhalvåret med henblik på at omdanne arealer der før var strandrørskov til strandeng. Målsætningen er at forbedre ynglemulig-hederne for engfugle som vibe, rødben og skeand. Vegetationen bør udvikle sig til kort-græsset strandeng med en karakteristisk strandengsflora som f.eks. harril, rød svingel m.m.

I de fugtigste partier syd for Tangen vil der formodentlig fortsat være rørskov med mulighed for ynglende vandrikse, lille lappedykker og andefugle som gråand og skeand.

Den sydligste del af strandengene ca. 11ha som ejes af Lyngebækgård (8,7ha) og  Naturstyrelsen (2,4ha) bliver afgræsset året rundt af skotsk højlandskvæg.

Fakta
DOFbase lokalitet nr
227020
Kommune Fredensborg
Natura 2000
Nej
$3 område
Ja
DOF kontaktperson
Lise Nielsen

Årstider

Lokaliteten er primært en træk- og rastelokalitet. Tangen og fugletårnet er et godt observationssted.

Den lavvandede Nivå Bugt og de smalle strandenge er det eneste åbne naturområde på den danske del af Øresundskysten, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere. Dette forhold gør, at lokaliteten er en betydningsfuld og varieret fuglelokalitet, hvorfra der gennem årene er observeret 200 fuglearter. De egentlige strandenge udgør et ca. 18ha indhegnet område. Strandengene er privatejet, men fredet.

I træktiden er Nivå Bugten fuld af overraskelser. Man ved aldrig hvad der kommer forbi.

Adgangsforhold

Strandengene overses fra Strandvejen. Adgang til den midterste del af området sker lige S for Nivåen ved Fugleværnsfonden reservat, hvor der ved Tangen er opsat et lavt fugletårn.

Der er parkering for cykler og biler ved indgangen til reservatet.

Adgang til den sydlige eng sker N for antikforretningen hvor der er en låge til engen og en trampesti der via en låge fører ud til stranden. Der er græssende kvæg i området.
Parkeringsoråde findes på den anden side af Strandvejen

Andre adgange er ved Nivå Strandpark, og Mikkelborg Strandpark. Parkering er afmærket med skiltning.


Fra DOFbasen.dk

Bemærkelsværdige fugle de sidste 14 dage

Alle fugle de sidste 10 dage

Artsliste

Udskriv E-mail